Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016r. (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Sławomir Żelazko prowadzący działalność pod firmą Stacja Demontażu Pojazdów Januszowa z siedzibą w Januszowej 33, 33-300 Nowy Sącz, tel.: 505049651, e-mail: sdpjanuszowa@gmail.com 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy kupna towaru oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art.6 ust.1 lit. b i c RODO oraz Ustawy o recyklingu pojazdów. 

3. Odbiorcą Państwa danych mogą być US, Bank, dostawcy przesyłek (w przypadku zakupu towaru na odległość), Wydział Komunikacji (w przypadku kasacji pojazdu). Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową oraz organom publicznym np. sądom, policji, organom podatkowym

4. Państwa dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło zawarcie umowy, w celach związanych z:
a. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
b.  wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
c. w przypadku monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni
  
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7.  Przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.

9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.