Sprzedaż części

Klientom, których interesuje zakup części, udzielamy niezbędnych porad i wskazówek. Konieczne jest podanie podstawowych informacji o pojeździe, znajdujących się w dowodzie rejestracyjnym, dzięki którym jesteśmy w stanie dobrać właściwe części używane.

W razie posiadania zużytej części, warto również sprawdzić oznaczenia znajdujące się na niej. Pozwalają one bowiem na łatwe zidentyfikowanie danej części. W przypadku zakupu należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, który znajduję się w zakładce do pobrania oraz poniżej.

Mobirise

Ogólne warunki sprzedaży

SPRZEDAJĄCY:
Stacja Demontażu Pojazdów Januszowa Sławomir Żelazko,
Januszowa 33,  33-300 Nowy Sącz,
NIP 734-162-88-03, REGON 492590492


KUPUJĄCY: podmiot składający zgodnie z ogólnymi warunki sprzedaży, zamówienie na zakup części.

1. Przedmiotem sprzedaży są używane części, podzespoły, urządzenia do samochodów osobowych i ciężarowych oraz innych pojazdów zdemontowane z samochodów i pojazdów wycofanych z eksploatacji – zwane dalej „częściami”.

2.
Stan techniczny części oraz właściwości użytkowe części wynikają z ich dotychczasowej eksploatacji oraz stopnia zużycia.

3.
Części stanowiące przedmiot umowy są identyfikowane za pośrednictwem oznaczeń oraz znaków stosowanych i używanych przez
SPRZEDAJĄCEGO.

4.
Sprzedaż części odbywa się na zasadach i warunkach sprzedaży na próbę, pod warunkiem zawieszającym, że KUPUJĄCY zbada część oraz uzna przedmiot sprzedaży za dobry, w terminie 14 - dni (okres próby) od daty odbioru części.

5.
Jeżeli KUPUJĄCY w terminie 14-dni od daty odbioru części nie złoży oświadczenia o zbadaniu części i uznaniu przedmiotu sprzedaży za dobry, uważa się że zbadał i uznał przedmiot sprzedaży za dobry.

6.
KUPUJĄCY jest zobowiązany w okresie próby zbadać część (przedmiot sprzedaży) pod względem właściwości użytkowych i technicznych.

7.
Zwrot części przez KUPUJĄCEGO może nastąpić tylko w okresie próby (14-dni od daty odbioru) po spełnieniu następujących warunków:
- zwrot części zostanie dokonany łącznie z dowodem zakupu, którym jest paragon fiskalny lub faktura wystawiona przez SPRZEDAJĄCEGO,
- zwracana część zostanie dostarczona do siedziby SPRZEDAJĄCEGO paczką kurierską lub pocztową bądź zostanie dostarczona osobiście      przez KUPUJĄCEGO,
- zwracana część będzie znajdować się w stanie nienaruszonym tzn. będzie się znajdować w takim samym stanie jak w dniu odbioru przez  KUPUJĄCEGO, w szczególności bez jakichkolwiek oznak wskazujących na ingerencję KUPUJĄCEGO lub osoby trzeciej,
- zwracana część nie została uszkodzona, rozkręcona bądź też nie zostały wymienione jej elementy składowe przez KUPUJĄCEGO lub osoby  trzecie,
- zwracana część posiada oznaczenia SPRZEDAJĄCEGO umożliwiające jej identyfikację,

8.
Koszty i wydatki związane ze zwrotem części obciążają KUPUJACEGO, dlatego też zwrot części paczką pocztową lub kurierską może nastąpić wyłączenie bez pobrania należności od SPRZEDAJĄCEGO.

9.
Jeżeli KUPUJĄCY spełnił wymagane warunki oraz dokonał prawidłowego zwrotu części, wówczas SPRZEDAJĄCY zwróci KUPUJĄCEMU pobraną cenę za zwróconą część określoną na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze). SPRZEDAJĄCEGO nie obciążają inne wydatki, koszty, nakłady poniesione przez KUPUJĄCEGO związane oraz dotyczące zwrotu części.

10.
Jeżeli do czasu upływu okresu próby (14-dni od daty odbioru) KUPUJĄCY nie spełnił wszystkich warunków do prawidłowego zwrotu części uważa się, że pomiędzy stronami została zawarta umowa kupna sprzedaży obejmująca zwracaną część. Jeżeli zwracana część znajduje się w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO koszty odbioru części ponosi KUPUJĄCY.

11.
Po upływie okresu próby (14-dni od daty odbioru przez KUPUJĄCEGO) SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży (części) oraz szkody będące następstwem zaistnienia wady fizycznej części.

Koszty i wysyłki

Ze względów zróżnicowania wagi i gabarytów części wysyłanych, dokładny koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie. Należy sprawdzić stan przesyłki przy kurierze, w przypadku uszkodzenia przesyłki koniecznie należy spisać protokół.